Zoals bekend draait DSV Dorswedo al geruime tijd met een interim bestuur en zijn we hard op zoek naar
nieuwe bestuursleden. Het is de bedoeling dat nieuwe kandidaat leden ingewerkt gaan worden en op de ALV in het voorjaar 2020 geïnstalleerd gaan worden.
Onderstaand een opsomming van de openstaande vacatures:


Vacature voorzitter
Ko ter Linden is sinds september 2000 coördinator/voorzitter van Dorswedo Sport/DSV Dorswedo en wenst deze functie te beëindigen. Aldus kandidaten gezocht voor de functie voorzitter.

Belangrijkste basistaken:

 • Leiden van de algemene leden vergadering (ALV) en de vergaderingen van het bestuur;
 • Leiden van het bestuur (initiatieven nemen, coördineren en doen uitvoeren van bestuurswerkzaamheden);
 • Vertegenwoordiging van de vereniging naar binnen en naar buiten;
 • Delegeren van taken zoals PR werkzaamheden.

Vacature secretaris
Sandra van der Pijl bemant sinds september 2018 stevig en stabiel het secretariaat. Heeft dus een waarnemende, tijdelijke functie. Aldus kandidaten gezocht voor de functie secretaris.

Belangrijkste basistaken:

 • Brieven en andere stukken schrijven & mailen namens de vereniging;
 • Archiveren ontvangen brieven en bewaren afschriften van verzonden brieven;
 • Bijhouden ledenlijst;
 • Verslagen maken van diverse vergaderingen, zoals de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen;
 • Stelt het sportjaarverslag op i.s.m. coördinatoren.

Vacature penningmeester
Martin Brugman neemt het penningmeesterschap sinds september 2018 met verve waar. Dit is ook voor tijdelijk bedoeld. Aldus kandidaten gezocht voor de functie penningmeester.

Belangrijkste basistaken:

 • Bijhouden van de kas en het beheren van de bankrekeningen;
 • Doen en ontvangen van betalingen;
 • Maken van het financieel jaarverslag;
 • Bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting.

Vacature bestuurslid (2x)
Henk van Hardeveld neemt het bestuurslidmaatschap sinds september 2018 waar en doet dat gemotiveerd. Dit is bedoeld als tijdelijk. Aldus kandidaten gezocht voor de functie bestuurslid.

Belangrijkste basistaken:

 • Bepaalde taken vanuit het dagelijks bestuur kunnen aan het bestuurslid gedelegeerd worden.

Heeft u belangstelling voor één van bovenstaande functies, of biedt u zich aan als vrijwilliger, of wilt u meer informatie?  Stuur dan een e-mail naar het secretariaat: sport@dsvdorswedo.nl